หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวภัทริยา วาหมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทริยา วาหมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวภัทริยา วาหมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์กรรมการ
2. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเรวดี หมายกล้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายโกศล ธนูธรรมทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางณัฏฐ์ธมล ปุ่นโพธิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี หมายกล้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายโกศล ธนูธรรมทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางณัฏฐ์ธมล ปุ่นโพธิ์วัฒนธรรมอำเภอปราสาทกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี หมายกล้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายโกศล ธนูธรรมทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางณัฏฐ์ธมนต์ ปุ่นโพธิ์วัฒนธรรมอำเภอปราสาทกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยาณีย์ สุทธิดีกลุ่มอำนวยการวัฒนธรรมสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร คาทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีวรกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณีย์ สิทธิดีกลุ่มอำนวยการวัฒนธรรมสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร คาทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีวรกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณีย์ สุทธิดีกลุ่มอำนวยการวัฒนธรรมสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร คาทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีวรกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัลยาณีย์ สุทธิดีกลุ่มอำนวยการวัฒนธรรมสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา นูเรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชญา เดชวารีวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณีย์ สุทธิดีกลุ่มอำนวยการวัฒนธรรมสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา นูเรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชญา เดชวารีวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรังสรรค์ นามวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ผาสุขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางจารุรัตน์ ปลื้มชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นายเฉลิมศิลป์ พรมโสภาสมาคมคนหูหนวกจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
6. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรังสรรค์ นามวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ผาสุขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางจารุรัตน์ ปลื้มชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
6. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลยกรรมการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติธร กลางประพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ นนทะสรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ชงกรานต์ทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์กรรมการ
3. นางสโรชา เอกอำพันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภฤกษ์ ชงกรานต์ทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสากล ทัพสมบัติโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายไพศาล วิเศษแก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี พันพินิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา นาคพันธ์โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธรกรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี พันพินิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา นาคพันธ์โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธรกรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีรพันธ์ กันยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสืบสกุล อนุแสนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภุมเรศ ใจเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.๓๓กรรมการ
3. นางสกลสุภา บัวพาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายภุมเรศ ใจเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.๓๓กรรมการ
3. นางสกลสุภา บัวพาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นายสนธยา หยวกจังหรีดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุพาลักษณ์ ทองไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
3. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายสนธยา หยวกจังหรีดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุพาลักษณ์ ทองไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
3. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ อุดมแตงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมทิพย์ ทองชาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อุดมแตงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมทิพย์ ทองชาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ อุดมแตงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมทิพย์ ทองชาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรืองฤทธิ์ จันทคล้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทรงเดช โคตรมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
3. นางสาวดวงสมร นครราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช โคตรมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร นครราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายทรงเดช โคตรมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร นครราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายอลงกต เพชรศรีสุกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ทีเพ็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.๓๓กรรมการ
2. นางสาวณิชากร จันดาโชติโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการ
3. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต.3กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.๓๓กรรมการ
2. นางสาวณิชากร จันดาโชติโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
3. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต.3กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร จันดาโชติโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
3. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต.3กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร จันดาโชติโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
3. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต.3กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา หยวกจังหรีดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ทีเพ็งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ เผ่าเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดารัตน์ สายกลิ่นครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐติกานต์ มณีวรรณโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยากรรมการ
3. นางสว่างศรี กองสมบัติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ ชินวงค์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวละลิตา หมั่นผดุงโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสวโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ชินวงค์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวละลิตา หมั่นผดุงโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสวโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ดีปราสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ชมหมื่นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดีปราสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ชมหมื่นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา แสนทวีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายอดิศัย ถึงดีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา แสนทวีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายอดิศัย ถึงดีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา แสนทวีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายอดิศัย ถึงดีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐวุฒิ ชินวงค์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวละลิตา หมั่นผดุงโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสวโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม.๓๓ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สายกลิ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม.๓๓ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สายกลิ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต.3กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร เลิศมณีพงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีกรรมการ
3. นางอุทัยศรี ศรีพันธุ์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ ชะม้ายเมียงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุริทร์กรรมการ
3. นายนวัฒกร โพธิสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายนักสิทธิ์ ทัพธานีโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวภานุกิจ อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกบุญโต นาดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เชิดศิริโรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ คำเหลาโรงเรียนบ้านพระ สพป.นม.2กรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกบุญโต นาดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เชิดศิริโรงเรียนบ้านคลอง สพป.สร. เขต ๓กรรมการ
3. ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกบุญโต นาดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เชิดศิริโรงเรียนบ้านคลองสพป.สร. เขต ๓กรรมการ
3. ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนียา นิลฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญานี สมบูรณ์รัตน์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
3. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรารัศม์ เจริญศักดิ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางกัญญมน ดวนใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัญญมน ดวนใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลยกรรมการ
3. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางกัญญมน ดวนใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวประกาย บำเรอโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสมจิตร สุดาปันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเกียรติภูมิ ดวงศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ขนานแข็งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางธัญณัฏฐนันท์ เหล่าสิงห์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางนันทพร ธงชัยภูมิโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางชมนาด รัฐสมุทรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางนฤมล มุสิกวันโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเข็มจิรา ดอนสระคูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวสุธาชินี สารปรังโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางชมนาด รัฐสมุทรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางชมนาด รัฐสมุทรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ยอดจักร์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางประภาศรี พงษ์เกษโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวสรินยา มนตรีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ยอดจักร์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางมยุรี ศรีจันทร์เวียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี กรรมการ
3. นางศิลประภา ประไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา บุญบรรลุโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางปานชนก มนตรีภักดีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ศรีจันทร์เวียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี กรรมการ
3. นางศิลประภา ประไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ศรีจันทร์เวียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี กรรมการ
3. นางศิลประภา ประไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
3. นางภัทรอร อินพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
3. นางภัทรอร อินพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา บุญบรรลุโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางปานชนก มนตรีภักดีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์กรรมการ
3. นางภัทรอร อินพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรา ราษีนวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.๓๓กรรมการ
3. นายเสวียน ส่วยลีโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรา ราษีนวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ตรงศูนย์ โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.๓๓กรรมการ
3. นายเสวียน ส่วยลีโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย
1. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวจุฑามาศ คำเหลาโรงเรียนบ้านพระ สพป.นม2ประธานกรรมการ
2. นางจามจุรี สมสวยครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวมาลิณี คำมะมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวจุฑามาศ คำเหลาโรงเรียนบ้านพระ สพป.นม2กรรมการ
2. นางจามจุรี สมสวยครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวมาลิณี คำมะมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางยุวดี วงษ์อินตาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางรพีพร บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางยุวดี วงษ์อินตาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]