รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิต  บุตรผา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สาริยา
3. เด็กหญิงณิชารัตน์  อนุชล
4. เด็กหญิงทัศนีย์  โรสไตแอล
5. เด็กชายพงค์ภัค  โพธิหล้า
6. เด็กหญิงวริศรา  สิมศิริวัฒน์
7. เด็กหญิงโสรญา  บุปผาลา
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
2. นางรัตนา  ชมภูพาน
3. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
2. เด็กหญิงประภารัตน์  จิรานุวัฒน์
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  บุญเฮ้า
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มณฑี
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดีกล้า
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  งามเลิศ
7. เด็กหญิงอรอุมา  เคนดา
 
1. นางอุดมพร  คำทองเพิ่ม
2. นายสุทิตย์  สิมมา
3. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงดารินทร์  จันทร์ทวี
2. เด็กหญิงนฤมล  สีมาก
3. เด็กหญิงนันทิตา  โยทานันท์
4. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
5. เด็กหญิงประกายพลอย  ริทัศโส
6. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
7. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  บำเพ็ญ
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
2. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
3. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมเพชร
2. เด็กหญิงชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวธิดารัตน์  คำสำโรง
4. เด็กหญิงนฤมล  วรดล
5. นางสาวปิยภรณ์  ภูอวด
6. นางสาวพลอยพรรณ์  สายเพ็ชร
7. นางสาวพิกุลแก้ว  คำศรี
 
1. นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์
2. นางสาวภัคนันท์  มะลิงาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูขมุด
2. นางสาวกาญจนา   พิมพา
3. เด็กหญิงพรรณราย   พรมโคตร
4. นายวุฒิชัย  โยวผุย
5. นายสหภาพ   พานคำ
6. นางสาวสุธีกานต์   ทาสะโก
7. นางสาวเมธาพร   คำขำ
 
1. นายอภิชาติ   โยธะพล
2. นายขจรยศ   จันทมุณี
3. นางสาวราตรี   กุลชนิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายกฤษดา  คำพิลานนท์
2. เด็กชายชรินทร์  ชิดนอก
3. เด็กชายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
4. นายธนพล  หนูสูงเนิน
5. นายบุญฤทธิ์  บุญนวฤทธิ์
6. เด็กหญิงสัณห์สินี   เดชเดชา
7. เด็กชายอิทธิพล  กระจ่างรัตน์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวรุ่งทิพ   เอิบพรมราช
3. นางสาวพัชยา  พรหมหิตาทร
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิริกานดา   ยะภักดี
2. เด็กชายไกรวิทย์   นาลา
 
1. นางสาวราตรี  ศรีวรกุล
2. นายธรรศพล   เอกชัยวรวุฒิ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายวิศรุต  จันทะพรหม
2. เด็กหญิงอารียา  พรชัย
 
1. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพิจิตรา  พาลี
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนรากร  แก้วพิลารมย์
2. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลิตา  ปาลี
2. นายดลธรรม  คำเสียง
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางสาวนงคราญ   เสาร์ฟอง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล  วรดล
2. เด็กชายวิทยา  อรัญญวาท
 
1. นางทองขันฑ์  ชนชนะชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุกปลั่ง
2. เด็กชายเทียนชัย  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวธนัตชนก  พุทธิพร
2. นางสาวละออง  สุหญ้านาง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองสุข
2. นายสุทิน  ลำธาร
 
1. นางสุคนธ์  ผาสุข
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายนันตะชัย  ชาลี
2. นางสาวมลฤดี  จันดี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
2. นางทองประกาย  มายอด
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายกอ  แซ่ม้า
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ท้าวนอก
 
1. นางสาวพิจิตรา  พาลี
2. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงสุทโท
 
1. นางสาวอาจารี  พื้นแสน
2. นางสุคนธ์  ผาสุข
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวัชรเดช  ศรีห้วยไพร
2. เด็กหญิงอริศรา  อันชาลี
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
2. นางสวลี  พิลาวรรณ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกันตา  แสนสิลา
2. เด็กชายสุดเขต  การบรรจง
 
1. นางอโนชา  ภูนาสอน
2. นางจรัญญา  แจ่มใส
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพิพัฒน์   วิชาเรือง
2. เด็กหญิงรัศมี   พรหมจันทร์
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
2. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
2. เด็กชายอนุชา  พรมคุณ
 
1. นางอรอุมา  คำภูษา
2. นางรำไพ  จันทุดม
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐมน  ดวงแก้ว
2. เด็กชายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นางศิริเกษ  ประเสริฐศรี
2. นางรพีพร  บุญทา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจารุวรรณ   ทศภานนท์
2. นายชัยมงคล  สุมาลัย
 
1. นางหอมอ่อน  ภูงามเงิน
2. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสันทัศ  แก้วนาทม
2. นางสาวสุดาพร  ศิริกังวาร
 
1. นางสุคนธ์  ผาสุข
2. นางสาวอาจารี  พื้นแสน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวดาวพระศุกร์  รินโรย
2. นายวุฒิพงษ์  ข่ายทอง
 
1. นางสาวสิริกร  สิงขรอาจ
2. นางสาวกรรณิการ์  ดวงมาลา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงรัตนา  คำงาม
 
1. นางสาวศิระพันธุ์  ประดับพันธ์
2. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 1. เด็กชายธนพล  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  กิตติธรรมโอภาส
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
2. นางสาวสิริมาส  นาคสูงเนิน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. นายภานุเดช  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางทิพสอน  เรืองไชย
2. นางสาวศิระพันธุ์  ประดับพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกุลดา  อ่อนสมัย
2. นางสาวจิรัชญา  โคตะมี
3. นายจิรายุทธ  สาโรจน์
4. นายชัชชัย  คำวัน
5. เด็กชายธันวา  โคตรมงคล
6. นายประวิทย์  ในโนน
7. เด็กชายประสิทธิ์  ต่อสกุล
8. เด็กหญิงปราณปรียา   ทองประสม
9. เด็กหญิงพัชราพร  ด้วงจุมพล
10. เด็กหญิงรักษิณา  พวงจันทร์
11. นางสาวศิริพร  อ่อนดี
12. เด็กชายศุภโชค  แย้มศรี
13. เด็กหญิงสุนิสา  คณะวาปี
14. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียอิน
15. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นายอาทิตย์   อุษาวรกิจ
2. นายวีระพงษ์   นครศรี
3. นางสาววรรณิศา   ต้นกันยา
4. นางสาวโชติมณี   คชประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจริยา  แว่นศิลา
2. เด็กชายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นายธีระยุทธ  กกสันเทียะ
4. นายนเรนทร  น้อยพร
5. นายปัญญา  ไพรศรี
6. นายพิสัย  ไชยสงค์
7. เด็กชายภูวนาท  ชมพุทธ
8. นางสาววชิราภรณ์  ภูมาสี
9. นางสาววชิรินทรา  มงคลชัย
10. นายอภิชัย  ทุมทุมา
11. นายอาทิตย์  เกตุโท
12. นางสาวอารียา  นามกัลยา
13. นายเดชาธร  ศรีเมือง
14. เด็กหญิงแคทริยา  วังคีรี
15. นายโอภาส  แสงไสย์
 
1. นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
3. นายชูชาติ  แข่งขัน
4. นายรังสรร  สอนกลาง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกันนิตา  ชำนาญ
2. นางสาวจริญญา  ทองอ้ม
3. นางสาวชลิตา  สินบุญ
4. นายณัฐพล  อุ่นวัน
5. นายธนวัฒน์  จันที
6. นายธนาธิป  บุญทัน
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ทะนารัมย์
8. เด็กชายภูวนาท  แก่นเมือง
9. นางสาวมัทนียา  ทรวงประโคน
10. เด็กหญิงมินประภา  เนื้อละออ
11. นายวรวัฒน์  สาแก้ว
12. นางสาววาสนา  หลวงอุดม
13. นางสาวอริสรา  พงษ์สุระ
 
1. นางนลินี  ถึงดี
2. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
3. นางสุภาวดี  กมณีย์
4. นายสุุรพงษ์  สมวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายจักรกริช  จอนเกิด
2. นายชัยยันต์  ทองทวี
3. นายณัฐพล  กำแก้ว
4. เด็กชายธวัชชัย  ชานนท์
5. เด็กชายธันวา  ทองห่อ
6. นางสาวนภาพร  เส้นเกษ
7. เด็กชายนันวัฒน์  อู่ทรัพย์
8. เด็กชายวีระพล  บุญธะนา
9. เด็กหญิงศรสวรรค์  ป้องฉิมมา
10. นายศราวุฒิ  ทัศบุตร
11. นางสาวสรัลนุช  เจนเชี่ยวชาญ
12. เด็กชายสิทธิโชค  โพธิทัด
13. นายสุรชัย  แดนกาไสย์
14. นายเอกดนัย  ระวิ
15. นายไวยวิทย์  บรรพชาติ
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
2. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
3. นางสาวธีราภรณ์  ศรีอนันต์
4. นางนิตยา  สมภาวะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายจีรเชษฐ์  มีกุดมัน
2. นายชัยมงคล  สุขรมย์
3. นายธนาธรณ์  โพธิ์ไทรย์
4. เด็กชายนริศ  ทิพย์ทอง
5. นายบดินทร์  จงเทพ
6. นายพงศ์พัทธ์  ศรีทอง
7. เด็กชายพิชิต  ทองทั่ว
8. นายรังสรรค์  พันสุวรรณ
9. เด็กชายวรวุฒิ  สังข์วารี
10. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์งาม
11. เด็กชายวัชระ  คงคำ
12. นายศราวุธ  พิศพรม
13. นายสุรธีร์  เพิ่มเกษตรวิทย์
14. นางสาวอรนุช  ภวิลธนโชติ
15. เด็กชายอาทิตย์  รู้บุญ
 
1. นางสาววรรณิภา  ไชยบล
2. นายสมยศ  ภูปัง
3. นายพันธชาติ  เมืองแก้ว
4. นายวิชาญ  พรมพา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวขวัญฤดี  อันสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สจิพันธ์
4. เด็กชายชรินทร์  ชิดนอก
5. เด็กชายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
6. เด็กหญิงมัทนา  แสวงผล
7. เด็กชายวัชระ  ธนูศิลป์
8. เด็กชายสามารถ  เต๋จ๊ะ
 
1. นายอุเทน  ช่างทองมะดัน
2. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
3. นางสาววรางคณา  ถวัลยาภรณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายชุติพงษ์   สายสิงห์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคกกลาง
3. เด็กชายธนภัทธ   มั่งมูล
4. เด็กชายธีรังกูร   อุ่นประชา
5. เด็กชายนราทิตย์  สุภะดี
6. เด็กชายประวิตรวรรณ  ขิระทาน
7. เด็กชายพงษ์ประเสริฐ  กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์   เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีนุกูล
2. นางสโรชา  เอกอำพัน
3. นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฐิติมา  นาชีวะ
2. เด็กหญิงนำแพร  นิลทา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  มณฑี
4. นางสาววรรณพร  โคตรแก้ว
5. เด็กหญิงวริษฐา  ช่างปรุ
6. เด็กหญิงสายธาร  น้อยนาจารย์
7. นางสาวสุพัตรา  แนวสีนาค
8. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์โสภณ
 
1. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  ใจวิศาลสถิตย์
2. นายธีรพัฒน์  ศิลาภัย
3. เด็กชายประเสริฐ  คำศรี
4. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
5. เด็กชายพญาไผ่  เกษรราช
6. นายวรายุทธ  หนอกระโทก
7. นายวสันต์  วิเชียร
8. เด็กชายอิศร  กิตติพิชญางกูร
 
1. นางสาวรักษ์พิชยา  จันทร์บุณยกร
2. นางสาวสุประวีณ์  จารุวัฒน์ชโยดม
3. นางพัชรธิญาภรณ์  พรหมดีสาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
2. นางสาวณัฐมน  วงศ์จอม
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
4. เด็กหญิงบงกช   รัตนบุรี
5. เด็กหญิงพรทิพย์   บุตรใส
6. นางสาววัลภา  ไสยโสภณ
7. นางสาวสุกัญญา  บุปผิ
8. นางสาวแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางสุวรรณา  วรบุตร
2. นายยุทธการ  พรมพา
3. นางนวลใย  ภูมิ่งเดือน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวีร์  ปิติกะวงษ์
2. นางสาวบังอร  เต็มสุวรรณ
3. นายปัญญา  สิง
4. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรีละออง
5. นายภีระศักดิ์  พงษ์รัตน์
6. เด็กชายวัชรพล  เพ็งสมบูรณ์
7. เด็กชายเชษฐา  พระงาม
8. เด็กชายเธียรพล  ดาบุดดี
 
1. นายสมบูรณ์  จันทร์ลา
2. สิบเอกกัญญนัทธ์  โล่ห์คำ
3. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทองพิมพ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 1. เด็กชายกสิกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายทวิชชา  โลไธสง
3. เด็กชายธนพล  แก้วเกิด
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ปีกกระโทก
5. เด็กหญิงธีร์สุดา  กิตติธรรมโอภาส
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทานวัน
7. เด็กชายศิริมงคล  ขลากระโทก
8. เด็กชายอดิพงษ์  คมพิมาย
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
3. นายวิชัย  สานคล่อง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายถิรายุ  พัฒนเจริญ
2. เด็กชายธีรเดช  กลางมณี
3. เด็กหญิงปานวาด  ศรีงาม
4. เด็กหญิงวาสนา  ศรีงาม
5. นางสาววิรวรรณ  ละคร
6. นางสาววีรดา  ปทิทัง
7. นายสะอาดัม  แยนา
8. นายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
2. นายสากล  ทัพสมบัติ
3. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกาญจนา  จินดาศรี
2. นายนัฐพงษ์  ดมสูงเนิน
3. นายบุญฤทธิ์  เวสะมูลา
4. นางสาวบุษบา  โชติผล
5. นายสุทธิพงษ์  คำสุ่ย
6. นางสาวอารียา  สูงห้างหว้า
7. นายเมธี  ทาหอม
8. นางสาวแก้วมณี  แนบสุข
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นายธนกฤต  ภูมิพัฒน์
3. นางสาวทิสากร  พลบุญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สว่างพลกรัง
2. นางสาวณิชาภัทร  วิลัยกรวด
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  นวมขุนทด
4. เด็กหญิงนพเนตร  อารีรักษ์
5. เด็กหญิงมัทนา  แสวงผล
6. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
7. นางสาววราพร  กองษา
8. นางสาวโสรยา  ภาสบุตร
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวรุ่งทิพ   เอิบพรมราช
3. นางสาวเสาวภาคย์  พฤกษ์ไพบูลย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชุตินันท์  ภูพวก
2. นายนครินทร์  รัตนมาตร
3. นางสาวสาวิตรี  ตุลาเนตร
4. นางสาวสิริกานต์  เอี่ยมศรี
5. เด็กชายอัครชัย  จุมพลพงษ์
6. นายอาทิตย์  เกตุโท
7. นางสาวอารียา  นามกันยา
8. นางสาวเจนจิรา  อัศยาพร
 
1. นางเกษแก้ว  บุญบาล
2. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
3. นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธีรพัฒน์  ศิลาภัย
2. นางสาวนนธิชา  จันทร์อำรุง
3. เด็กหญิงนาตยา  รัตนะ
4. นางสาวปทุมรัตน์  แซ่ตั้น
5. นายพงษ์ดนัย  สังขวุฒิชัยกุล
6. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
7. นายวสันต์  วิเชียร
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มีชำนาญ
 
1. นางฐิติพรรณ  ก้านจักร
2. นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค
3. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ชาวหนองแคน
3. เด็กหญิงดวงหทัย  โสระดี
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีบาง
5. เด็กหญิงวิไลรัตน์  วงศ์แก้ว
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยยายงค์
7. เด็กหญิงเปรมวดี  บุ้งทอง
8. นายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
 
1. นางสาวณัฐณิชา  อนันตา
2. นางสาวรดาวัลย์  ภักดีศรี
3. สิบเอกพรไพลิน  รูปขำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 1. เด็กชายมงคล  พิพัฒน์
2. เด็กชายราชศักดิ์  สุรินทร์งาม
3. นายสุริยา  ชิดโคกสูง
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
2. นางสาวสายสมร  ป้อมสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพิทักษ์   แปลงไร่
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวิชุดา  บุตตะกาศ
 
1. นางนัยนา  คำภูธร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเบ้า
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวอรทัย  ลิตาสี
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวริษา  ไทธะนุ
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายณัตติพงษ์  แก้วชิน
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายภูวนัย   บุญโชติ
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายบัณฑิต  ปริมาณ
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกุลวัตร  โสรัจ
 
1. นางนัยนา  คำภูธร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สาระทรัพย์
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงค
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปรเมศวร์   สถิตชัย
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปินะกาโน
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายถิรายุ  พัฒนเจริญ
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีทัศน์  มุงคุณแสน
 
1. นางสาวสิรินญา   บุผาสิงห์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายศักรินทร์  บุญฉัตร์
 
1. นายธนกร  ติ๋วโวหาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายประกาศิต  ด้วงทอง
 
1. นายรบชัย  บัวทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติพร  ทีทา
 
1. นายธนกร  ติ๋วโวหาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญล้น
 
1. นายนวพล  สอนวิชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายชฎา  ท่าดี
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ภูบุตรตะ
 
1. นายสมร  ศรัทธาผล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธนวัฒน์  พันธุ์สุมา
 
1. นายธนกร  ติ๋วโวหาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายศุภกร  ตะวัน
 
1. นายสมบูรณ์  จันทร์ลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายชนัญญู  คาดีวี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายยงยุทธ์  สุนทร
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวศิริพร  ประสระสมมูล
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสาวิตรี  ตุลาเนตร
 
1. นางนัยนา  คำภูธร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เวชไทยสงค์
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายเจษฎา  แก่นพุทรา
 
1. นายยุทธนากร  ลาสอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  โกสุมภ์
 
1. นายณัฐ   พิณะเวศน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายเสกสิทธิ์  ภู่เจริญ
 
1. นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายวิบูลย์สวัสดิ์  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญปก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายกัมพล  ประชิดครบุรี
 
1. นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอภิศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายหฤทธ์  แสงสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  ศรีงาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายนาวิน  ผาทา
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายกฤติศักดิ์  สีโสภา
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวประกายดาว  จันทร์ศรี
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กระราชเพชร
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญแสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียอิน
 
1. นางสาวจารุภา  เพชรภา
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคมชาญ  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงมนัสชญา  บุตรพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทะวงศ์
 
1. นางสมศิล  สุพร
2. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายศักดา   แพงศรี
2. เด็กหญิงสุพิพัฒน์   ฉายพล
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายประยุทธ  ภูแถวเชือก
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายก้องภพ  พองพรหม
2. นางสาวอรนภา  แต่งชาติ
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นพพงศ์กุล
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางสาวอาทิตญา  ทิมา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิชิต  คุณสุทธิ์
2. เด็กหญิงโสมวลี  คชินทร
 
1. นางอรอมล  เสนาพันธุ์
2. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาววิกาดา   คิมรัมย์
2. เด็กชายโสภณ   ศรีทอง
 
1. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
2. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงติยาพร  เสาวลัย
2. นายนันทวัฒน์  องอาจ
 
1. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
2. นางสาวเสาวภา  โจมคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบงกช  รัตนบุรี
2. นายวทัญญา  ซงซา
 
1. นางวราภรณ์  ดีจรัส
2. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายธนวัฒน์  วาตา
2. นายธีระวัฒน์   พันธ์จูม
3. นายวัฒนพงษ์  นาคำมูล
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายจิรายุทธ  สาโรจน์
2. นายประวิทย์  ในโนน
3. นายศุภกิจ  แก่งมงคล
 
1. นายณรงค์  อุดมแตง
2. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ    คิดยาว
2. เด็กชายปรเมศวร์   สถิตชัย
3. นายวีระชน    บำรุงเผ่า
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
2. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์   อุปพงษ์
2. เด็กชายกฤษฎา    สิงห์ด้วง
3. นายคัมภีร์  ทรงพล
4. นายจตุพล  จันทร์แพงสี
5. เด็กชายณัฐพงษ์   อาจแก้ว
6. เด็กชายธนภัทธ  เนื่องชมภู
7. นายศุภชัย   ริษดำ
8. เด็กชายอดิศร  สุมงคล
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
2. นายขจรยศ  จันทร์มุณี
3. นางสาวราตรี  กุลชนิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายกฤษณะ  เรียงแก้ว
2. นายกิตปกรณ์  แสนบุราณ
3. นายจิรพัส  ปะวะรางกูร
4. นายณัฐวุฒิ  ธรรมสา
5. นายนฤเบศร์  ปางลิลาศ
6. นายบัญชา  วรรณรัตน์
7. นางสาวภิญญดา  จำปา
8. เด็กชายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นางประภาพร  ธรรมวิพากย์
3. นางสาวศรัณรัตน์  รัตนธรานนท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 1. เด็กชายสันติ  รานอก
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์คำหาญ
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. นายณรงศักดิ์  ศรสนธิ์
 
1. นางพรธวัล  วรสาร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทรงจันทึก
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปกรณ์  ไชยนาม
 
1. นายบัญฑิต  ทาชารี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายชนะชัย  สิงหจินดา
 
1. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวภควดี  ตังตา
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวมธุรส  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายกำพล  พัฒนโพธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กระราชเพชร
2. เด็กหญิงปานวาด  ศรีงาม
3. นางสาวรินลดา  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงวาสนา  ศรีงาม
5. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นายวัณณุวรรธน์  ศรีไสว
2. นางสาวละลิตา  หมั่นผดุง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ชัยยะโส
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธ์น้อย
4. เด็กหญิงพิจิตรา  ดอนคง
5. เด็กหญิงวิจิตรา  พนมหอม
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นางสาวภาสินี  ใจมาลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนิศากร   ศรีโฉม
2. นายปัญญา   ซาเฮียง
3. เด็กหญิงรัชนก   เติมผล
4. เด็กหญิงสายรุ้ง   โสภุ้ย
5. เด็กชายโสภณ   ศรีทอง
 
1. นางอนุธิดา  เจนชัย
2. นางอัศณีย์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนริศรา  โสภากรณ์
2. เด็กหญิงปริศนา  ผลรักษ์
3. เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศรีพลาย
4. เด็กชายสุทธิฤทธิ์  ส่งเสริม
5. เด็กหญิงอัมพร  วีระคุณ
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางปิยวรรณ  ทองดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐมล  วงศ์จอม
2. นางสาวปวีณา  ศรีโชค
3. นางสาวพรทิพย์  บุตรใส
4. นางสาวศิริลักษณ์  มาลาแสง
5. นางสาวแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงญารัตน์  สมสมัย
2. นางสาวณัฐธิดา  กรวยสวัสดิ์
3. นางสาวธนภรณ์  คุ้มจันอัด
4. นางสาวพรทิพย์  ฆ้องดอน
5. นางสาวอำไพ  เฉาะกระโทก
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญจนพร  สาลี
2. นางสาวกุลวตี  รักษาสิริ
3. นางสาวชุตินันท์  แข็งแรง
4. นางสาวอัญชลี  ชายประโคน
5. นางสาวเบญจมาศ  ศรีอุบล
 
1. นางรจนา  สีทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  แวดระเว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นางสาวนภัสสร   สื่อกลาง
3. นางสาวรุ่งทิพย์  สีจุมพล
 
1. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
2. นางธิราณี  ภูบาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววริศรา  ทาสุวรรณ์
2. นายสุทัศน์  เผือกพันธ์
3. นายอมรเทพ  ใจรักษ์
 
1. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
2. นางสาวโกสุม  ทิวคู่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายก้องภพ  พองพรหม
2. นางสาวดารุณี  ไกยฝ่าย
3. นางสาวอรนภา  แต่งชาติ
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายณัฐพงษ์  จันโท
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายยุทธนา  เปรินทร์
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธ์หอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวปัทวรรณ   หังษาบุตร
 
1. นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวศิริวิมล  ยมรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  สารกรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายศุภชัย  กันเพียง
 
1. นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายกัมปนาท  แสงอรุณ
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธ์หอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายศรจักร   ฤาชา
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายกบ  ภูดวง
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุ่มมาตร
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวรพจน์   วรกิจ
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นางสาววีระอร  ไชยรา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงวรพักตร์  พะวร
 
1. นายอนันต์  พิศตะคุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายจีรพงศ์  จั่นทอง
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีชาตินันท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวพิจิตรา  ดอนคง
 
1. นายบุญเลิศ  อังคเนตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสันติ  วงษ์ศิลป์
 
1. นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวธนพร  ศรีสมพงษ์
 
1. นางสุนันทา  เสือโต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายคมสันต์  ทับบรรสร
2. เด็กชายชำนาญ  มัทปะนัง
3. นายเกียรติศักดิ์  เสริมสิน
 
1. นายนิคม  พรมคำน้อย
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพรรวินท์  นินใหม่
2. นายพีรยุทธ  ภูศรีน้ำ
3. นางสาววิไลวรรณ  สนิทชัย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
2. นางกัญญ์ลภัสสร  ชูไชยวัฒน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายวิทวัส    แก้วเหลา
2. นายศุภชัย    ริษดำ
3. นายเศรษฐวัฒน์  ทวาศิริ
 
1. นายธีรพล   เมืองวงษ์
2. นายธนสาท  บุญรอดอยู่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวดิษยา  นาวะบุตร
2. นางสาวบัณฑิตา  สิงห์ปาน
3. นายวิรุตม์  แก้วพึ่ง
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
2. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  พันธ์สุมา
2. นายวรายุทธ  หนอกระโทก
3. เด็กชายอนุกูล  แซ่อัง
 
1. นายจิรพงษ์  กำพุฒกลาง
2. นางสาวกนกพิชญ์  จันทา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายชัยธวัช  พันธุมา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเขียว
3. เด็กชายไมเคิล  โคตรพรม
 
1. นายวิพัฒน์  ทัดเทียม
2. นางสาววีรยา  นราพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกล้าณรงค์   เติมวุฒิ
2. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
3. เด็กชายเดชาวัตร   บุญทรง
 
1. นายธีรพันธุ์  มาแสง
2. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายธนา  นาโสก
2. นายพฤทธิ์  โสระ
3. นายสายชล  มาลัย
 
1. นายกรกฎ  เสระทอง
2. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายรังสรรค์  พันสุวรรณ
2. นายวีระเชษฐ์  มีกุดพันธ์
3. นายสุรรักษ์  สินชัย
 
1. นางลาวัลย์  ทีบุญมา
2. นายปรัชญา  นิระภาพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐานวัฒน์  ภูละ
2. นายเทพาวัญ   อาวุธนอก
3. เด็กชายเสกสิทธิ์  ภู่เจริญ
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
2. นายกมล  แสนประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายจักรชัย  เกตุค้างพลู
2. นางสาวปทุมรัตน์  แซ่ตั้น
3. นางสาวเกสร  วงษ์กด
 
1. นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม
2. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายวรายุทธ  รูปโฉม
2. นายอภิชาตื  แห่งธรรม
3. นายเอกชัย  มูลนี
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
2. นายไพรัตน์  บุญยืด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายดนัย   สีสะใบ
2. นางสาวปิยฉัตร   สร้อยมี
3. เด็กชายอิงค์ธิเบศก์   เตอุตรวง
 
1. นายธีรพันธุ์  มาแสง
2. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. นายกิติพงษ์  โลนะชาติ
2. นายอรรถพล  วงษ์ชัยยา
3. นายอุทิศ  มะลิต้น
 
1. นายนพพล  มนตรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายธีรชาติ  แก้วก่า
2. นายศุภกฤต  แก่่งมงคล
3. นายอัศฎายุทธ  พรมทัต
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
2. นายธีรพล  เมืองวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายชัพวิชญ์  กุ้งแก้ว
2. นางสาวรสริน  บุญศรีราช
3. นางสาวอภิญญา  พลเมือง
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวชนิตา  แปลงกลาง
2. นางสาวพรนภา  เจนใจ
3. นางสาวลลิตา  เรียบคอนบุรี
 
1. นายวีระพันธ์  สมบูรณ์ชัย
2. นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนันทสินี   ขุนเรศ
2. นางสาวพรมตา   หันจางสิทธิ์
3. นางสาวสุกานดา   ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางปนัดดา   อามาตย์สมบัติ
2. นางสาวอรพิน  นาอุบล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายคณิตศร  อสิพงษ์
2. นายจิณณวัตร  อนุพันธ์
3. นายชินวัตร  ทำนัดรัมย์
 
1. นางพรรษา  สารวัน
2. นายสนธยา  รัตนวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
2. นายอภินันท์  ปุราศคึง
3. นายเอ๋  แสดใหม่
 
1. นางชณัญ  แช่มมงคลธรรม
2. นางอารีย์   รักษาสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายทากาชิ  ศรีจำนงค์
2. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
3. นายวิรุตม์  แก้วพึ่ง
 
1. นางปานชนก  มนตรีภักดี
2. นางสาวกุลธิดา  บุญบรรลุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวภาวิดา  วงษ์มั่น
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาววรรณวิไล  เพ็งแจ่ม
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  ภารประดิษฐ์
2. นายปฏิภาณ  ไชยมาตย์
3. นางสาวอรนุช  ภวิลธนโชติ
 
1. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
2. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายยุทธพิชัย   พลนิกาย
2. เด็กหญิงวิภาดา   คิมรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาดา   คิมรัมย์
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจันทร์ทอง  วะรงค์
2. นายปริวรรต  โบราณมูล
3. นายพิธาร  คำทองเที่ยง
 
1. นางกฤษณา  โพธิ์เกตุ
2. นางเกวลี  เมืองศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายคำนึง  โคบุตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จวงสำโรง
3. นายสมโภชน์  ทุมทอง
 
1. นางสายสมร  เพชรอยู่
2. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวพรพิมล   จันทร์เสนา
2. นายภานุพงศ์   โคกกลาง
3. นางสาวอรยา   สุวจันทร์
 
1. นางวนิชา  นาคเป้า
2. นางสาวดาวนภา   ถานผดุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจุมพล  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายศิรินทร์  สุขขุมนัย
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
2. นางสุภาพร  ผาธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  ภูบุตรตะ
2. นายทีปกร  ทองอ่อน
3. เด็กชายธนกฤต  เหง้าโอสา
 
1. นางสาวประกาย  บำเรอ
2. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายทศพร  ภูผา
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
3. เด็กหญิงสุเบ็ญญา  น้ำกรอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงมาลา
2. นางสาวอภินันท์  แสนทวีสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
2. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
3. นายอนุชิต  นันกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวสมหญิง  รัตนา
2. นางสาวสุภาวดี  ชัยชนะ
3. นางสาวโสริยา  จันทร์เทศ
 
1. นางอาภรณ์  มุ่งสุข
2. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนิจติญา   บูชาพันธ์
2. นายปรัญชัย   บุญอุ้ม
3. นางสาวสุภากร   วงศ์พินิจ
 
1. นางสุวิมล   รักษาพล
2. นางพิชยา   โคตรมงคล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสกุณา  เงินดอน
3. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
2. นางเข็มจิรา  ดอนสระคู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. เด็กชายอนุชา  พรมคุณ
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
2. นางจิตรวรรณ  ภูหนองโอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปริญญา  สุนีย์
2. เด็กหญิงมธุรดา  ไชยยิ่ง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วันสุทะ
 
1. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
2. นางสาวอณัญญา  เผื่อนผึ้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงญารัตน์  สมสมัย
2. นางสาวศินินทรา  ศรีนูเดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แดนกระโทก
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นางนิตยา  เดชสุภา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวกัลยา  เมืองโคตร
2. นางสาวบุษบา  หรดี
3. นางสาววิภาดา  ยืนยาว
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นางสาวมุกดา  จันทะนะ
3. นางสาวศรัญญา  มัคผล
 
1. นางชุติมา  ภูขันสูง
2. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายชัยยุทธ  สินปรุ
2. นายธนโชติ  ต้ายไธสง
3. นางสาวภาวิณี  ออมสิน
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นายจิรพงษ์  กำพุฒกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรวุฒิ  สังข์วารี
2. เด็กหญิงวิจิตรา   พนมหอม
 
1. นางสาวอรพรรณ  ขวัญทอง
2. นางอจลยา  บุญพา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวอรทัย  นักรู้
2. เด็กชายเจษฎา  ทินโนรส
 
1. นางกัลยา  ศรีสุราช
2. นางสาวยิ่งมณี  สุวรรณกูฎ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายอิศร  กิตติพิชญางกูร
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นายสาธิต  แก้วประกอบ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวนิติยา  ทวีผล
2. นางสาวสุนันทิยา  โสภา
 
1. นางธันยพร  เจริญชัย
2. นางสาวธนพร  สมวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธนวัฒน์  พันธุ์สุมา
2. นางสาววันสงกรานต์  อินกอง
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นางสมจิตร  อุทัยบาล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายชัยมงคล  สุมาลัย
2. นางสาวพรรนารา  สกุลวงศ์
 
1. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
2. นางสาวจตุพร  เมืองมูล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวปนัดดา  อินตา
2. นางสาวรินลดา  กล้าหาญ
 
1. นางประภาศรี  พงษ์เกษ
2. นางสาวสรินยา  มนตรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายอภิวัฒน์  สันดร
2. นายโกมล  ระยาย้อย
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายพงษ์พัฒน์  หมั้นทอน
2. นางสาวสุปราณี  คำเชิด
 
1. นางเจนเนตร  นัยจิต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวกฤษติกา  สว่างพลกรัง
2. นางสาวขวัญฤดี  อันสุข
 
1. นางสายสมร  เพชรอยู่
2. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
2. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
3. นางสาวศิรภัสสร  หาญสงคราม
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นางรจนี   วิริยะสินธุ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายทินกร  จงใจ
2. นางสาวนฤมล    อาจหาญ
3. นายอภิวัฒน์    มาลาศรี
 
1. นายธราธิป   เจริญไชย
2. นายประดิษฐ์    สุขเกษม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายธนกฤต  ถิ่นนาเวียง
2. นายศฤงคาร  ศรีสะอาด
3. นายสหัสวรรษ  จันทร์แดง
 
1. นางสาวอรนุช  ชูวา
2. นายรังสรรณ์  วันนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. นายณรงค์ทัศน์  เจนถูกใจ
3. เด็กชายยุทธชัย  สุวรรณลา
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางภัทรียา  พลแสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติพร  ทีทา
2. เด็กหญิงพันธวสา  พลายระหาญ
3. เด็กชายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทา
2. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัตร   ภาวะหาร
2. เด็กชายพีรพัฒน์   วงแสนคำ
3. นายสมมาตร   บำรุงภักดี
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  แสนขยัน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจินดา  พวงพลา
2. เด็กชายตะวัน  ถิ่นสะพุง
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศรีนวล
2. เด็กชายจิระพงษ์  เกิดประโคน
 
1. นางสาววรรณา  ต้องถือดี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายพงค์พันธ์  โพธิหล้า
2. เด็กชายศุภวัฒน์  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
2. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายนฤนาท  สารีอาจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ภายศรี
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
2. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนุชจิรา   ใจดี
2. เด็กชายอชิรวัฒน์   ศุภมานพ
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
2. นายสมบัติ  คุ้มไข่น้ำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภูมิระพี  เกษรจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  ทองเฟื่อง
 
1. นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร
2. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 1. เด็กชายวสุพล  รัตนวงศ์
2. เด็กชายเปรมปรัชญา  รั้งกลาง
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เพชรรัตน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณภัทร  นิตุธร
2. เด็กชายพีระพล  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พุทธดี
2. เด็กหญิงลลิตา  นัยจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา   บัวผาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  อนุชล
2. เด็กชายศุภวัฒน์  พรมดวงศรี
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายขรรคชัย  คณะรัตน์
2. เด็กชายอิทธิกร  พวงสุวรรณ
 
1. นางศุภวรรณ  สายพร
2. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธันยพร  มหาหิงษ์
2. เด็กชายภัทรกานต์  อุดรเขต
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางนฤมล  อุดมรัตน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนุชจิรา   ใจดี
2. เด็กชายยศกร   ไอยลา
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายอภิชาต  ไชยเมา
 
1. นางเทวา    แก่นท้าว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายศรันทร์   สุขสำราญ
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เดชสันเทียะ
 
1. นางดวงใจ  เสริมผล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ถาจอหอ
 
1. นางสาวรุ่งทิพ   เอิบพรมราช
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายธรณินทร์  สุพรม
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายอชิรวัฒน์   ศุภมานพ
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง