หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุรชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านท่าศาลา ประธานกรรมการ
2. นายสภาพ สมานชื่นโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
3. นายพัฒนากร หลักคำโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายเสกสรร เกสรโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
5. นายเชาวลิต ทองเหลืองโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ธานีโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคนกรรมการ
3. นายเทียม คุณมีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นายสุชาติ สมสุขโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวนิยม กิ่งทองโรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ทองเหลืองโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ พยัคฆพลโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้กรรมการ
3. สิบเอกไพศาล ลาสิงหาญโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเถาวัลย์ แก่นวงศ์โรงเรียนบ้านยางโยภาพกรรมการ
5. นายอธิราช ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพภา พิมพ์สะโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
3. นายมนูญ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ คงศรีโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
5. นายชม ประทานโรงเรียนโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ทวีแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ ขุมทองโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ ผาฮุยโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
4. นายบุญส่ง บุญจำเนียรโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ อาษาพงษ์โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วมหาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
3. นายวินัย สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงกรรมการ
4. นายภวินท์ สมสวยโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการ
5. นายสงกา สายสุขโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ อาษาพงษ์โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วมหาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
3. นายวินัย สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนชุมชนบ้านคำน้ำแแดงกรรมการ
4. นายภวินท์ สมสวยโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการ
5. นายสงกา สายสุขโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านหัวคำประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา กุลราชโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางดารณี จึงสุทธิวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือกรรมการ
4. นางวรณัน นรมาตย์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายรัชณี พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนวลจันทร์ รักพวกกลาง โรงเรียนสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชญา นาโพธิ์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ฤทธิแผลงโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
4. นางพิณนภา บุญยืนโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
5. นางสมคิด บุญชูโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร บำเรอพงศ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ประธานกรรมการ
2. นางบุญโฮม วันชัยโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นายจันทร์ จันทะยาโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
4. นางเกษศิรินทร์ ง้าวทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางสาวฐิติพร ล่ำสันโรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ รอดใหม่โรงเรียนวัดท่าวังหินประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สายพันธ์โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นายอาคม ทองเถาว์โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
4. นางวิลักษณา ก้านกิ่งโรงเรียนหนองก่านคำไผ่กรรมการ
5. นางจิรสุดา เกษมปัญญาพลโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ รอดใหม่โรงเรียนวัดท่าวังหินประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สายพันธ์โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นายอาคม ทองเถาว์โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
4. นางวิลักษณา ก้านกิ่งโรงเรียนหนองก่านคำไผ่กรรมการ
5. นางจิรสุดา เกษมปัญญาพลโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ช้างสีสังข์โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายสะอาด ปิดคุนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายสิทธิพล ครองยุทธโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำรัส สลักคำโรงเรียนบ้านแดงหม้อประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญจิตรโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทปรีชา โมฬีชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายระเบ็ญ อินทร์โสมโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประชัน กุลจิตต์โรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
3. นางจอมขวัญ ไม้ด่านโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวสุชีรา แสนรังค์โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านผาแก้วประธานกรรมการ
2. นางเอกลักษณ์ วงษ์กลมโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
3. นางสมปอง ตุ้มทองโรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
4. นายปรีชา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพนมวัลย์ จันทะโคตรโรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ อาสะไวย์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
3. นายเศรษฐภูมิ สายสมานโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
4. นางสาวทิพากร หาญหักโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพนมวัลย์ จันทะโคตรโรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ อาสะไวย์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
3. นายเศรษฐภูมิ สายสมานโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
4. นางสาวทิพากร หาญหักโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ อนุวรรณโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายวิเศษ มณีบุญโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายภูษิต สิงห์ทองโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นายฉลาด ปรัชญาภิบาลโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
3. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ ธาดาโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชย์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ถิ่นขามโรงเรียนบ้านยางลุ่มประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองกลมโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
3. นายบรรเจิด พาชอบโรงเรียนบ้านดอนชีกรรมการ
4. นางรัชนีกร วรรณวัลย์โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ วัฒนากามินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายเกษม เทศสิงห์โรงเรียนนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญทัน พวงบุตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางจตุพร พรมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาณี พราวศรีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
4. นายชำนาญ พิลาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสันทัต บุญอ่อนโรงเรียนบ้านแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีละวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊กกรรมการ
3. นางประไพพิศ นำผลโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ปักกาโลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
2. นายเฉลิมพร ประมูลพงศ์โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
3. นายพรชัย ราตรีโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
4. นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาลโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นายวรกรณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ สัตยากูลโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอกโรงเรียนบ้านหวางประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธ์ เจริญชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบุญค่ำ รักษาศรีโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
4. นายจาตุรงค์ อุ่นวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบณฑต สงขทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพีระ ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นายชลิต ดุจดาโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊กกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ แผ้วไชสงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอกโรงเรียนบ้านหวางประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธ์ เจริญชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบุญค่ำ รักษาศรีโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
4. นายจาตุรงค์ อุ่นวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบณฑต สงขทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพีระ ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นายชลิต ดุจดาโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊กกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ แผ้วไชสงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย ดวงเดือนโรงเรียนบ้านแครกลางหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ นาคำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ พิชญ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายชาตรี ธงยศโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่ากรรมการ
2. นางสุภาพร โล่ห์คำโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญาดา จิติละอองวงส์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ ไชยชิตโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ มีทรัพย์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ พิชญ์ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางธนกิจ วิเศษธารผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางจงจิตร โทนุการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวิลาศ คำมีแก่นโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ดวงเดือนโรงเรียนบ้านแครกลางหงษ์กรรมการ
2. นายองอาจ นาคำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ พิชญ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายชาตรี ธงยศโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญาดา จิติละอองวงส์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ ไชยชิตโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ มีทรัพย์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร โล่ห์คำโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำนง มาลาโรงเรียนบ้านผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ จำนงโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสุปรานี สีงามโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธำรงค์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางธนกิจ วิเศษธารผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางจงจิตร โทนุการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวิลาศ คำมีแก่นโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสังคา สุตาชาโรงเรียนบ้านหนองโนหนองคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิกานต์ แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ตลอดพงษ์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ล้อมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจำนง มาลาโรงเรียนบ้านผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ จำนงโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสุปรานี สีงามโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ปักกาโลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร ประมูลพงศ์โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
3. นายพรชัย ราตรีโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
4. นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาลโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นายวรกรณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวชิราภรณ์ สัตยากูลโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสังคา สุตาชาโรงเรียนบ้านหนองโนหนองคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิกานต์ แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ตลอดพงษ์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ล้อมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ปักกาโลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร ประมูลพงศ์โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
3. นายพรชัย ราตรีโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
4. นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาลโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นายวรกรณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ สัตยากูลโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ สินธุประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณรงค์ ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
3. นางประมนศรี คูณทองโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการ
4. นางสรีธร ประธานโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวยุพา ช่างทองโรงเรียนบ้านขามใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สกุลพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางสกาวเดือน ศรีละวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊กกรรมการ
4. นางนิภา ประกอบแสงโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุทธิรักษ์ วายทุกข์โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นางกัลธิมา พทาเพชรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ช้างสีสังข์โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วกรรมการ
4. นางจันทร กัลยาโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอภิสรา วีสเพ็ญโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา คำภาพงษาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เสระทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สายสมุทรโรงเรียนบ้านเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สกุลพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางพิกุล พลศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ เกษเจริญกุลโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอุบลวรรณ ศรีธานีโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางชรินทร สุขเสริมโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางบัวเรียน ทองสินโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ คำชุมภูโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เผ่ากัณหาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางศรีเรือน สายรัตน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ สุตะพรหมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางนิชชิฬารัตน์ ยลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นางสาวเพียรผกา พันธุ์ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา จันทร์ศรีโรงเรียนเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ จันทร์สมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นางดัชนี อรรคฮาตโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางพิณนภา บุญยืนโรงเรียนเมืองอุบลประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางชวัลกร วิทยพานิชโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริฉัตร สิมานุรักษ์โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุริยันต์ กุลโพนเมืองบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
2. นายทะนง เผ่าภูรีบ้านหมากมี่กรรมการ
3. นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์อนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายประสิทธฺ์ บุญส่งชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
5. นายฉลอง ธานีปทุมวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายปฎิคม พงษ์บริบูรณ์บ้านผือกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์บ้านท่าไหกรรมการ
3. นายชาตรี สุกรีสิงห์บ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
4. นายดุสิต บรรเลงบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
5. จ.ส.อ.บุญฤทธิ์ มุสิกาบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ กิติโกสินทร์บ้านท่าไหกรรมการ
2. นายคำพันธ์ มณีพงษ์ไทยรัฐ 28กรรมการ
3. นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์บ้านเสียมกรรมการ
4. นายปรีชา โมรีชาติอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสุริยันต์ พรมจำปาบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางบุญกอง ก้อนทรัพย์บ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สายแววบ้านด้ามพร้ากรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ วงศ์คำมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางกัญญรัตน์ ศิริวารินทร์บ้านนามึนกรรมการ
5. นางสมปอง สว่างวงศ์อนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์บ้านเศรษฐีกรรมการ
2. นางฑันทิกา ธานีบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางชัญญนิษฐ์ ทาทองชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
4. นางสุรางค์ ปรัชญาอภิบาลบ้านผาแก้วกรรมการ
5. นางพึงพิส สรรค์พรมบ้านมะเขือกรรมการ
6. นางเจติยา วิทยาขาวบ้านปากน้ำกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ โกศลานนท์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ สาระไทยโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์โรงเรียนดอนมดแดง (ดงบัง)กรรมการ
4. นายนพดล จันทร์ส่องโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ จันทร์ดอนแดงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนุชิต แก้วดีโรงเรียนบ้านนาขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางเดือนฉาย หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางปราณี ธานีโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา วลีสัตย์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
6. นางสาวกชพร พันธ์ศิริโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษร์)กรรมการ
7. นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่นโรงเรียนชุมขนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุลโรงเรียนบ้านธาตุน้อยประธานกรรมการ
2. นายวชิรา สมทรัพย์บ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
3. นายเสงี่ยม พวงสุขโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองปลาปากประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชษฐพงษ์ มีศิลป์โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษร์)กรรมการ
3. นางพงศ์สมร ยืนยาวโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสกุล บุญนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายไพรัช สมบูรณ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤติเดช์ สุขสารโรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสวรรยา ลิ้มสถิรานันท์โรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายธีรวัตน์ บันเทิงสุขโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย สุตัญตั้งใจโรงเรียนบ้านหนองบกกรรมการ
5. นายฉัตรชัย มิ่งมาลีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกรกต วรรณวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
5. นายมงคล ศรีสมภพโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายศักดิ์ หกพันนาโรงเรียนบ้านทุ่งมณี (คุรุราษฏร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกรกต วรรณวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ หกพันนาโรงเรียนบ้านทุ่งมณี (คุรุราษฏร์นุกูล)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
4. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายมงคล ศรีสมภพโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ภูธรโรงเรียนบ้านก่อบึงกรรมการ
3. นางสาวสถิรา เทือกพุดชาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยา เมฆฉายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสมบัติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ ภารการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
7. นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
8. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ภูธรโรงเรียนบ้านก่อบึงกรรมการ
3. นายสุริยา เมฆฉายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
5. นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ ภารการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
7. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการ
8. นางสาวสถิรา เทือกพุดชาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ทองดีโรงเรียนบ้านเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
3. นางดรุณี ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการ
5. นางศิริพัฒน์ แก่นจันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางสุดารักษ์ บุตราชโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง ศรีสุระโรงเรียนสหธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สายแววโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
4. นายคมสัน วงศ์มาสาโรงเรียนมารีย์นิรมลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา สุภศรโรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน)ประธานกรรมการ
2. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
3. นายสายทรัพย์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
4. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอุทัย แดนพันธ์โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางวงเพชร การุณย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอทิตยา แสนทองโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการ
4. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
5. นายคมสัน สุขฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางวงเพชร การุณย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอทิตยา แสนทองโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการ
4. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
5. นายคมสัน สุขฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวิฑูรย์ หมทองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางอัณพร จารุกขมูลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร รีพลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางสุรีย์ภรณ์ ชารีชุมโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ สายทิพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นางอรอินทร์ แสงโชติโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
3. นางสาวนภัทธิรา ทองไทยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางพิชญ์ชาภา หิมะวันโรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
5. นางกัณนิกา โสภาพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย เดชภูมีมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บางแสงบ้านหนองเหล่ากรรมการ
3. นายฤทธิศร เฉลิมศรีบ้านเตยกรรมการ
4. สิบเอกทวี เบื้องบนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายปัญญา พรหมกสิกรบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย เดชภูมีมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บางแสงบ้านหนองเหล่ากรรมการ
3. นายฤทธิศร เฉลิมศรีบ้านเตยกรรมการ
4. สิบเอกทวี เบื้องบนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายปัญญา พรหมกสิกรบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ นามรมย์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ สาระบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีพลายพับกรรมการ
4. นายสีพร พลบำเรอบ้านทุ่งกรรมการ
5. สิบเอกสันติพจน์ พันธุ์สุวรรณบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ นามรมย์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ สาระบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีพลายพับกรรมการ
4. นายสีพร พลบำเรอบ้านทุ่งกรรมการ
5. สิบเอกสันติพจน์ พันธุ์สุวรรณบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ อรอินทร์มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
2. นางสาวธนธร เส้นทองบ้านแต้ใหม่กรรมการ
3. นางนพพร วุฒิพรหมบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางยุพา เชื้อนิลบ้านอีต้อมกรรมการ
5. นางกฤติยา คูณภาคบ้านผาแก้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ อรอินทร์มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
2. นางสาวธนธร เส้นทองบ้านแต้ใหม่กรรมการ
3. นางนพพร วุฒิพรหมบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางยุพา เชื้อนิลบ้านอีต้อมกรรมการ
5. นางกฤติยา คูณภาคบ้านผาแก้วกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ์ มนัสเขื่องในเจริญราษฏร์กรรมการ
2. นางกฤติยา ดวงแก้วบ้านผาแก้วกรรมการ
3. นางสุภารัก บุญยืนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
4. นางนิตยา การินทร์ประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางลั่นทม ดวงเนตรบ้านยางขี้นกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางฑิฆัมพร ใจอุ่นบ้านด้ามพร้ากรรมการ
2. นายวิมาน สายธนูบ้านแก้งซาวกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ทองประสารบ้านผักแว่นกรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ประธานบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กำลังงามบ้านแสงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ์ มนัสเขื่องในเจริญราษฏร์กรรมการ
2. นางกฤติยา ดวงแก้วบ้านผาแก้วกรรมการ
3. นางสุภารัก บุญยืนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
4. นางนิตยา การินทร์ประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางลั่นทม ดวงเนตรบ้านยางขี้นกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางฑิฆัมพร ใจอุ่นบ้านด้ามพร้ากรรมการ
2. นายวิมาน สายธนูบ้านแก้งซาวกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ทองประสารบ้านผักแว่นกรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ประธานบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กำลังงามบ้านแสงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรธิภา ชลกาญจน์ม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการ
2. นางน้อมจิตร คงศรีบ้านท่าไหกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วงศ์โสมบ้านดอนมดแดงกรรมการ
4. นางลำไย เยาวบุตรบ้านหนองหล่มหนองเซื่อมใต้กรรมการ
5. นางรยากร แก้วโรจน์บ้านยางเทิงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพรธิภา ชลกาญจน์ม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการ
2. นางน้อมจิตร คงศรีบ้านท่าไหกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วงศ์โสมดอนมดแดงกรรมการ
4. นางลำไย เยาวบุตรบ้านหนองหล่มหนองเซื่อมใต้กรรมการ
5. นางรยากร แก้วโรจน์บ้านยางเทิงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตรกุลอุบลวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุไร บุญทนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
3. นางจิตรลัดดา ลานำ้คำอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กิ่งวิชิตบ้านธาตุน้อยกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ เอื้อวงศ์บ้านท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตรกุลอุบลวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุไร บุญทนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
3. นางจิตรลัดดา ลานำ้คำอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กิ่งวิชิตบ้านธาตุน้อยกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ เอื้อวงศ์บ้านท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง มูลดับสหธาตุสามัคคีกรรมการ
2. นางวินิจ มณีภาคบ้านค้อกุดลาดกรรมการ
3. นางสายใจ ทิมาบ้านหนองไหลกรรมการ
4. นางสุนันทินี ใครศรีบ้านก่อแสนสำราญสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็ชร์ภาบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง มูลดับสหธาตุสามัคคีกรรมการ
2. นางวินิจ มณีภาคบ้านค้อกุดลาดกรรมการ
3. นางสายใจ ทิมาบ้านหนองไหลกรรมการ
4. นางสุนันทินี ใครศรีบ้านก่อแสนสำราญสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็ชร์ภาบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจำปี ครองยุทธชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี กาบยุบลบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาวมาลย์ ธรรมวิเศษบ้านสงยางดอกไม้คูณกรรมการ
4. นางสาวปริศนา บุญยิ่งบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สุบุญบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจำปี ครองยุทธชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี กาบยุคลบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาวมาลย์ ธรรมวิเศษบ้านสงยางดอกไม้คูณกรรมการ
4. นางปริศนา กาติวงศ์บ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สุบุญบ้านท่าบ่อกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอรวรรณ บับพิบูลย์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร โสมะเกษตรินทร์ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
3. นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิวะรีย์ นามรมย์โรงเรียนหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิกุล จิบทอง โรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางพัชนี ลีลาศโรงเรียนคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
7. นางขวัญธิดา พระอารักษ์โรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
8. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
9. นางศศิธร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจินตนา ทัดเทียมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางพวงมาลัย แก้วสว่าง โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางรวีรัตน์ คำพิริยะพงศ์โรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นางสุพรรณี โพธิดารา โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
5. นางเหมือนจันทร์ พันธ์เลิศโรงเรียนหนองไข่นกกรรมการ
6. นางรพีพรรณ วงศ์เกยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
7. นางภัทราวรรณ คุปติธรรมา โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
8. นางสาวพรพรรณ เวชสารโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
9. นางอรัญญา วิชัยโยโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษร์)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรมศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษร์)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรมศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางนันท์ณรัตน์ มศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ยมหงษ์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ยมหงษ์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ยมหงษ์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวานิตย์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัจน์ กางโหลนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิษฏ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิษฏ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนบ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล นามปัญญาโรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล นามปัญญาโรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีอุบล ละมูญมอญโรงเรียนบ้านอีต้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีอุบล ละมูญมอญโรงเรียนบ้านอีต้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา ทิมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ดวงแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐รองประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ดวงแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ดวงแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ดวงแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอิติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศีรษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอิติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศีรษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอิติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศีรษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์ แสงภัคดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางจามรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์ แสงภัคดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางจามรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
5. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
6. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
7. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
8. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
9. นายเทวา ศรีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา ศรีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตร โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]