หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 4 7 4
2 002 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 1 2 2
3 005 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 7 14 12
4 006 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 11 17 16
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 3 6 3
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 20 41 31
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 2 5 4
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 3 11 4
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 13 35 22
10 013 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 15 36 26
11 012 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 13 28 20
12 014 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 39 99 68
13 024 โรงเรียนบ้านกระบูน 2 6 4
14 025 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 8 18 14
15 026 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 11 11 11
16 027 โรงเรียนบ้านกอก 10 34 19
17 031 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 14 25 20
18 032 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 1 2 2
19 033 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 5 3
20 030 โรงเรียนบ้านก่อ 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านก่อบึง 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 2 4 3
23 035 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 8 8
24 037 โรงเรียนบ้านขามน้อย 8 20 14
25 038 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
26 039 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 2 4 2
27 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 4 7 4
28 036 โรงเรียนบ้านข่าโคม 1 2 2
29 046 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 3 3 3
30 047 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 1 1 1
31 045 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 8 13 10
32 048 โรงเรียนบ้านคำไหล 0 0 0
33 049 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 2 7 4
34 050 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 6 6 6
35 051 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 7 22 12
36 052 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 3 8 5
37 044 โรงเรียนบ้านค้อ 0 0 0
38 042 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1 3 2
39 043 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 6 14 9
40 058 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 5 5 5
41 059 โรงเรียนบ้านจิก 7 18 12
42 060 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี 0 0 0
43 061 โรงเรียนบ้านชีทวน 5 10 5
44 063 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 6 8 7
45 064 โรงเรียนบ้านดงยาง 19 33 23
46 065 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 2 2 2
47 066 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 2 3 3
48 067 โรงเรียนบ้านดอนชี 3 6 5
49 069 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 8 6
50 068 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 6 6
51 071 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 2 2
52 072 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 6 13 7
53 074 โรงเรียนบ้านดูน 6 6 6
54 073 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 3 5 5
55 070 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 14 29 21
56 076 โรงเรียนบ้านตำแย 2 5 3
57 080 โรงเรียนบ้านทัน 2 4 3
58 081 โรงเรียนบ้านทัพไทย 0 0 0
59 095 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 5 4
60 093 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 9 19 15
61 094 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0
62 097 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 14 25 21
63 096 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 6 11 7
64 098 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 11 32 19
65 082 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 6 4
66 083 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 16 34 26
67 085 โรงเรียนบ้านท่าลาด 4 6 5
68 086 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
69 087 โรงเรียนบ้านท่าลาด 8 18 12
70 088 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 1 1
71 089 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6 17 9
72 090 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 0 0 0
73 091 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 0 0 0
74 084 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 12 29 18
75 092 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 16 53 29
76 101 โรงเรียนบ้านธรรมละ 1 3 2
77 102 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 19 44 30
78 104 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 0 0 0
79 105 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 4 5 5
80 107 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
81 106 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 11 34 22
82 108 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 7 9 8
83 109 โรงเรียนบ้านนาดูน 2 4 3
84 110 โรงเรียนบ้านนาดูน 2 2 2
85 112 โรงเรียนบ้านนาผาย 1 3 2
86 115 โรงเรียนบ้านนามน 0 0 0
87 116 โรงเรียนบ้านนามึน 10 15 13
88 117 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 12 10
89 119 โรงเรียนบ้านนาเลิง 3 5 4
90 103 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 16 26 24
91 114 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 3 9 6
92 111 โรงเรียนบ้านนาใต้ 3 6 6
93 113 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 2 3 3
94 118 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 7 5
95 120 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 1 1
96 121 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 14 29 19
97 132 โรงเรียนบ้านบก 0 0 0
98 133 โรงเรียนบ้านบัวยาง 7 14 10
99 134 โรงเรียนบ้านบุตร 1 1 1
100 135 โรงเรียนบ้านปลาดุก 5 7 6
101 136 โรงเรียนบ้านปลาฝา 2 4 3
102 137 โรงเรียนบ้านปะอาว 11 45 23
103 138 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 4 6 5
104 139 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 9 25 16
105 140 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 1 1 1
106 141 โรงเรียนบ้านป่าข่า 2 13 5
107 144 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 8 6
108 146 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 18 37 31
109 145 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 15 31 21
110 147 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 1 3 2
111 148 โรงเรียนบ้านผือ 3 13 7
112 151 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 15 30 16
113 152 โรงเรียนบ้านพับ 1 1 1
114 162 โรงเรียนบ้านมะเขือ 0 0 0
115 171 โรงเรียนบ้านยาง 11 14 11
116 164 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 15 22 19
117 163 โรงเรียนบ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) 0 0 0
118 165 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 4 12 8
119 167 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 2 5 4
120 169 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 6 14 8
121 170 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 10 26 15
122 166 โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 2 1
123 168 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 4 8 5
124 172 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 6 12 10
125 173 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 0 0 0
126 174 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 6 15 11
127 175 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 3 7 5
128 176 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 7 14 11
129 177 โรงเรียนบ้านศรีบัว 3 9 6
130 178 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 2 4 3
131 179 โรงเรียนบ้านศรีสุข 0 0 0
132 181 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0
133 182 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0
134 183 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 1 1
135 184 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 20 66 34
136 185 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 1 1 1
137 186 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 3 4 4
138 188 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 12 29 19
139 187 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 5 9 7
140 189 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 3 2
141 190 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 1
142 195 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 2 5 2
143 197 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 9 6
144 198 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 6 6
145 200 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 4 10 6
146 202 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 15 21 19
147 204 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 22 18
148 203 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 2 6 4
149 206 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 3 7 4
150 207 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 2 5 4
151 210 โรงเรียนบ้านหนองบก 6 12 11
152 211 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 2 4 4
153 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 7 7
154 213 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 4 10 7
155 215 โรงเรียนบ้านหนองผำ 0 0 0
156 218 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 4 7 5
157 217 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 0 0 0
158 219 โรงเรียนบ้านหนองมุก 3 4 3
159 221 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
160 226 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 6 12 10
161 224 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 1 2 1
162 225 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 22 37 32
163 227 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 2 2
164 229 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
165 228 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0
166 232 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 32 24
167 233 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 8 20 13
168 201 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 5 11 8
169 205 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 1 3 2
170 214 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1 3 2
171 220 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 0 0 0
172 230 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 26 41 37
173 196 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 3 2
174 208 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 2 5 2
175 216 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 2 6 3
176 222 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 4 8 7
177 223 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 3 6 4
178 209 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 10 18 13
179 199 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 12 36 19
180 231 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 15 31 23
181 234 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0
182 235 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 2 6 2
183 236 โรงเรียนบ้านหวาง 4 6 4
184 237 โรงเรียนบ้านหัวคำ 15 34 22
185 238 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0
186 239 โรงเรียนบ้านหาด 2 12 6
187 247 โรงเรียนบ้านอีต้อม 9 19 14
188 246 โรงเรียนบ้านอ้น 0 0 0
189 053 โรงเรียนบ้านเค็ง 5 12 8
190 054 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 3 15 6
191 062 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 6 5
192 077 โรงเรียนบ้านเตย 2 12 3
193 099 โรงเรียนบ้านเทพา 4 5 5
194 142 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 5 6 5
195 143 โรงเรียนบ้านเป้า 2 4 3
196 180 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 2 2 2
197 191 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 2 3 2
198 240 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 0
199 241 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 4 8 7
200 244 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 1 1 1
201 245 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 17 40 28
202 242 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 1 2 2
203 243 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 2 4 4
204 248 โรงเรียนบ้านเอ้ 4 17 9
205 034 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 9 18 16
206 041 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0
207 055 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ 0 0 0
208 056 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4 7 4
209 057 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 5 8 6
210 075 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 1 6 3
211 078 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 2 4 2
212 079 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 9 19 16
213 154 โรงเรียนบ้านแพง 1 1 1
214 194 โรงเรียนบ้านแสง 5 15 10
215 192 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 7 16 13
216 193 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 0 0 0
217 122 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 2 5 3
218 123 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 19 43 32
219 124 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 2 6 3
220 125 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0
221 126 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 9 22 12
222 130 โรงเรียนบ้านโนนรัง 8 27 17
223 128 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 3 7 5
224 129 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 9 20 15
225 127 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 5 12 8
226 131 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 3 10 7
227 155 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 10 7
228 156 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 10 21 14
229 160 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 22 8
230 158 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 8 18 15
231 159 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 12 29 19
232 157 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 29 21
233 249 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 2 4 4
234 100 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 1 3 2
235 150 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 1
236 149 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 2 6 4
237 161 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 4 4 4
238 251 โรงเรียนปทุมวิทยากร 18 40 26
239 252 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 0 0 0
240 253 โรงเรียนประชาสามัคคี 22 44 32
241 254 โรงเรียนประชาสามัคคี 0 0 0
242 262 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 44 141 75
243 259 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 7 23 12
244 267 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 10 20 16
245 270 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 0 0 0
246 271 โรงเรียนวัดบ้านบาก 2 6 4
247 276 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 16 30 25
248 283 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 52 199 99
249 287 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 31 86 54
250 003 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 22 64 38
251 263 โรงเรียนเมืองอุบล 36 76 56
252 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2 14 5
253 004 โรงเรียนชุติญาบริหารธุรกิจฯ 0 0 0
254 023 โรงเรียนนันตาศึกษา 2 4 2
255 153 โรงเรียนบ้านพิณโท 3 9 5
256 255 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0
257 257 โรงเรียนพระกุมารอุบล 13 16 13
258 258 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 2 5 4
259 260 โรงเรียนมหาชนะวิทยา 0 0 0
260 261 โรงเรียนมารีย์นิรมล 27 73 41
261 264 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 3 11 5
262 268 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0
263 269 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0
264 272 โรงเรียนวัดไร่น้อย 2 6 3
265 274 โรงเรียนศักดาวิทยา 0 0 0
266 275 โรงเรียนสมเด็จ 1 2 1
267 278 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 0 0 0
268 279 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ 0 0 0
269 280 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 2 5 4
270 281 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 4 2 2
271 282 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 1 1
272 291 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 1 3 1
273 284 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 14 24 19
274 285 โรงเรียนอาเวมารีอา 11 21 18
275 286 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 5 4
276 289 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 8 17 11
277 290 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 0
278 015 โรงเรียนเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0
279 250 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 5 18 6
280 265 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 9 24 17
281 292 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 4 10 4
282 288 โรงเรียนเอนกวิทยา 0 0 0
283 256 โรงเรียนโปลีเทคนิค 0 0 0
284 020 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0
285 277 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 0
286 266 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 0 0 0
287 016 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
288 017 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 0
289 018 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0
290 019 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
291 021 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 0 0 0
รวม 1601 3694 2489
6183


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]