หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yst1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพรชัย ศรีเสนโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางมณีโรงเรียนบ้านดวนบากน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเชี่ยว พาราโรงเรียนบ้านสิงห์กรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ มหาชนวงศ์โรงเรียนบ้านพลไวกรรมการ
5. นางสาวพนิตา รวมธรรมโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจิระพงศ์ นำภา โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริประธานกรรมการ
2. นางขวัญแข งามล้วนโรงเรียนบ้านศิริพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ป้องทัพทัยโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
4. นายเฉลียว หลอดแก้วโรงเรียนบ้านนาดีดอนจานกรรมการ
5. นายวัชรพล ภูอวดโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรทิพย์ เสียงใสโรงเรียนบ้านเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นางธิติมา เสมอภาคโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ธงชัยโรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮกรรมการ
4. นางขนิษฐา พิจารณ์โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ เหมทองโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านกุดกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ จันทร์เหลืองโรงเรียนบ้านทุ่งแต้รองประธานกรรมการ
3. นางหนูเพียร ตันหง่ายโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน กรรมการ
5. นายสมชัย ปรุงหอม โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางวารีย์ หลอดแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) ประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ บุญแน่น โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)รองประธานกรรมการ
3. นางวราพร พันธ์แน่นโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ เขียวโข่งโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างกรรมการ
5. นายสุนทร ดีปัญญาโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ศรีมณฑาโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสา เกษสุภะโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการ
3. นางสาววรรณนิสา โทณะสุตโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางชูศรี ธนาคุณโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมวประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยากรรมการ
3. นางรชนก ส่องแสงโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายชวลิต ประทุมชาติโรงเรียนบ้านศิริพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปากรรมการ
3. นางราตรี จำปาแดงโรงเรียนบ้านแหล่งแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศุภกานต์ ศรียุทธโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองใส แก้วคำจันทร์โรงเรียนบ้านเหมือดขาวกรรมการ
3. นายวนิด กลิ่นแก้วนพรัตน์โรงเรียนบ้านนาห่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพยอม วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมวประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร รักแร่โรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นายบุญถิ่น ส่งศรีโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอรพิน ปาละสานต์โรงเรียนอนุบาลยโสธรประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สายสุดโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาดกรรมการ
3. นางกุหลาบ เจริญวัยโรงเรียนบ้านปลาอีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ จันทรุทินโรงเรียนสหประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมุฑิตา บุญเริ่มโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิทยา รักศิลป์โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองประธานกรรมการ
2. นางลักษ์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิงกรรมการ
3. นายทองสูรย์ มุ่งงามโรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิสิทธ์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร กันหาวรรคโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพิสิทธ์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร กันหาวรรคโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา รักศิลป์โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองประธานกรรมการ
2. นางลักษ์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิงกรรมการ
3. นายทองสูรย์ มุ่งงามโรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวัชรากร พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายดุษฎีธร บุญเริ่มโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา ภัทรวงศาโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรากร พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายดุษฎีธร บุญเริ่มโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา ภัทรวงศาโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ หางนาคโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายทองใบ สมเพาะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สายสุดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายมงคล สุดสนองโรงเรียนบ้านตาดทองประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ขวานทองโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
3. นางศรีวิไล รักษาโรงเรียนมหาชนะชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ หางนาคโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายทองใบ สมเพาะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สายสุดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล แสวงดีโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
3. นางชญานิศ เศิกศิริโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ เพลินสมบัติโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายสมัย ประดับศรีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยกรรมการ
3. นายณรงค์ แสงทองโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายนริศ กันตรงโรงเรียนชุมชนกู่จานประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ไชยช่วยโรงเรียนดอนกลองหนองไฮกรรมการ
3. นายเริงชัย ตั้งมั่นโรงเรียนบ้านดงจงอางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายนริศ กันตรงโรงเรียนชุมชนกู่จานประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ไชยช่วยโรงเรียนดอนกลองหนองไฮกรรมการ
3. นายเริงชัย ตั้งมั่นโรงเรียนบ้านดงจงอางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์ แถวนาชุมโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
5. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์ แถวนาชุมโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
4. นายจิระ มูลมณีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองขำโรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนศักดิ์ โอวาทโรงเรียนบ้านดอนกลอยประธานกรรมการ
2. นายธนากร ประดับพันธ์โรงเรียนบ้านศิริพัฒนากรรมการ
3. นางกิตติพร เสริมศรีโรงเรียนบ้านผือฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ สมยาโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตองประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียร แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
3. นางกัลยานิล เชื้อสุขโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิรักษ์ จันทุมโรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สมเพ็งโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตองกรรมการ
3. นายบัวรินทร์ ลุนหล้าโรงเรียนบ้านจานทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร สาริพันธ์โรงเรียนบ้านหัวดอนประธานกรรมการ
2. นายเชิด แสงกล้าโรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการ
3. นางสุกัญญา ยิ่งแม่นสมโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิยม แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริม โสมณวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
3. นายธนากร ประดับพันธ์โรงเรียนบ้านศิริพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ปกป้องโรงเรียนบ้านคุยตับเต่าประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เพชรินทร์โรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการ
3. นางภักดิ์วิภา สมเพ็งโรงเรียนคำเขื่อนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเริงฤทธิ์ เยื่อใยโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ยิ่งแม่นสมโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
3. นางสุภาพร ไชยนาโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ปกป้องโรงเรียนบ้านคุยตับเต่าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา เจริญผลโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นางภักดิ์วิภา สมเพ็งโรงเรียนคำเขื่อนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท เพ็งธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายรังษี เ หล็กกล้าโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝกกรรมการ
3. นายบุญเสริม โสมณวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ นควรวงษ์โรงเรียนมหาชนะชัยประธานกรรมการ
2. นายรังษี เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝกกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางนารี ขอแจ้งกลางโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา เจริญผลโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นายอภิชาติ เพชรินทร์โรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพัทธรัตน์ วิสูญโรงเรียนบ้านแหล่งแป้นประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ปิยรัตนพันธ์โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยมกรรมการ
3. นางกุมารี สิงห์คงโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางนารี ขอแจ้งกลางโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓)ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เพชรินทร์โรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา เจริญผลโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ราตรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ปิยรัตนพันธ์โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยมกรรมการ
3. นายชวลิต ประทุมชาติโรงเรียนบ้านศิริพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย เกษหอมโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์)กรรมการ
3. นายนพดล ภัยแคล้วโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิโรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สมเพ็งโรงเรียนนาหลู่เหล่าตองกรรมการ
3. นางมณเฑียร แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ราตรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปทุมชาติโรงเรียนบ้านศิริพัฒนากรรมการ
3. นางกุมารี สิงห์คงโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวงจันทร์ มาสขาวโรงเรียนอนุบาลยโสธรประธานกรรมการ
2. นางสุวรัตน์ ศรีโชคโรงเรียนมหาชนะชัยกรรมการ
3. นางสุวภา สมยาโรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสุวรัตน์ ศรีโชคโรงเรียนมหาชนะชัยกรรมการ
3. นางเพียงพิศ นิสีดาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ทองหลางโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เตโชโรงเรียนชุมชนย่อวิทยากรรมการ
3. นางเพียงพิศ นิสีดาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวงจันทร์ มาสขาวโรงเรียนอนุบาลยโสธรประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
3. นางมาลี ทองหลางโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา เตโชโรงเรียนชุุมชนย่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองหลางโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางรุ่งนภา คู่เรืองตระกูลโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายนิพล สมสะอาดโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายศาสตร์ศิลป์ บุญเอกโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมกรรมการ
3. นางสุทธาสินี โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศาสตร์ศิลป์ บุญเอกโรงเรียบ้านนาดีนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา คู่เรืองตระกูลโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นางสุทธาสินี โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประสาร บุตตะไมล์โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คำภาสโรงเรียนบ้านหนองเป้ารองประธานกรรมการ
3. นายเศกสันต์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สารัตน์โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการ
5. นายเชิดชัย โภคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิทยา จักรไชยโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายไหล บุญไทยโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตายรองประธานกรรมการ
3. นายภานรินทร์ แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
4. นายอดุลย์ จันทพาลโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
5. นายประดับ ศรีเสนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ทองประทุมโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางสมพร ด้วงรัตน์โรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
3. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพินิจ คาดพันโนโรงเรียนบ้านกุดระหวี่ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แก้วทองโรงเรียนบ้านนาดีดอนจานรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ หัศจรรย์โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียวกรรมการ
4. นางอรทัย บุญพร้อมโรงเรียนบ้านแจนแลนกรรมการ
5. นางชิดหทัย อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ เยื่อใยโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือประธานกรรมการ
2. นางสิริญญา ใบคำโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ผารัตน์โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นายสุขสันต์ สำราญจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นางสาววรรณภา สมสายโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน บญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
4. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
6. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
7. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
8. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
9. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
10. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
11. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
12. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
13. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
14. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
15. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน บญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
4. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
6. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
7. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
8. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
9. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
10. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
11. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
12. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
13. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
14. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
15. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน บญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
4. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
6. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
7. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
8. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
9. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
10. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
11. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
12. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
13. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
14. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
15. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน บญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
4. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
6. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
7. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
8. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
9. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
10. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
11. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
12. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
13. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
14. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
15. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
6. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
7. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
8. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
9. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
10. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
11. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
12. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
13. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
14. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
15. นายทองพูน บญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
6. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
7. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
8. นายทองพูน บญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
9. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
10. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
11. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
12. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
13. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
14. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
15. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมนูญกิต ขอสุขโรงเรียนบ้านหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นายเสริม ศิริบุตรโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน บุญหล้าโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)กรรมการ
4. นางสุทธิดา อารีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นายชาญชัย นามพิกุลโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
6. นายศิริ ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
7. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
8. นายบรรลุ วงษ์โสภาโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
9. นายกฤตนัย ไชยดีโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
10. นายประเสริฐ องอาจโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
11. นายนพคุณ เวชกามาโรงเรียนบ้านขุมเงินกรรมการ
12. นายประยูร ไชยนาโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมกรรมการ
13. นายเฉลิมพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริกรรมการ
14. นายชลทิศ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
15. นางวรัชญา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
16. นายพัลลภ โพธิ์กฎโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
17. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายแทนนง ธิมาชัยโรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ สมหวัง โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
4. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการ
5. นายศาสตรา แสงชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายแทนนง ธิมาชัยโรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ สมหวังโรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสมถวิล มิลภาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
4. นายไสว เกษกันโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานกรรมการ
5. นายศาสตรา แสงชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมคิด ไชยปัญญาโรงเรียนอนุบาลยโสธรประธานกรรมการ
2. นางบัวลอง นุตะไวโรงเรียนบ้านกลางนากรรมการ
3. นายคำพันธ์ กลมเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดีเริ่มโรงเรียนบ้านผือฮีประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ประสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางบุญตาม ใจงามโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชนะชัย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ ถนัดทางโรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)กรรมการ
3. นางนภาทิพย์ บุญปกโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางกัญจนีย์ สีทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุทัศ มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา มูลเกษรโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นางเอมจิต ธานี โรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เหมือนชาติโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเข็มทอง สมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางคำม้วน สมสืบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นางสุชารัตน์ รัตนภูโรงเรียนบ้านบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐิณี สมสอาดโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮดประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ซ่อนบุญโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นางไพฑูรย์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เกษกันโรงเรียนบ้านดวนบากน้อยกรรมการ
3. นายไตรภพ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ทองแท่งโรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม กรรมการ
3. นางหัชยานันท์ เทือกเทพโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ บรรลือหาญโรงเรียนบ้านนาสะไมย์ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ประจวบสุขโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการ
3. นางชไมพร ไชยช่วยโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางประพิมพร ศรศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝกกรรมการ
3. นางอรุณี พรหมสุขโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมัสริน จงกลรัตน์โรงเรียนบ้านตับเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ งามสายโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นางศิริสมร เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งแต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุภิญญา นนทะวงษ์โรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา คำบุญ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนากรรมการ
3. นางสุรางรัตน์ สายพลโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ ศรีสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนกุล สุวรรณเพชรโรงเรียนยโสธรวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญเสริม ลาสอนโรงเรียนบ้านเหมือดขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเพชรา สารโทโรงเรียนบ้านคำฮีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ไตรทรัพย์โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง กรรมการ
3. นางประคอง จำปาชุมโรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ปกป้องโรงเรียนบ้านคุยตับเต่าประธานกรรมการ
2. นางวันทอง ดำขำโรงเรียนบ้านกุดกุงกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ บาระชลโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัลภา ชารีนิวัตรโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วงษ์สมุทรโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
3. นางบัวสา ขันธ์โมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรัญญา คำตา โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางอัมรา ศรีอักษรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสมคิด ทองขำโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชูศรี บุญประสพโรงเรียนอนุบาลยโสธรประธานกรรมการ
2. นายยาท สุพรรณผิวโรงเรียนบ้านดงเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร ศิริพัฒน์โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองกรรมการ
4. นางถาวร อนุพันธ์โรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
5. นายปทุมมาศ สิงหะคเชนทร์โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุดาวัลย์ ไพรวงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ เบ้าทองโรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการ
4. นางเพ็ญฉวี พงษ์จงมิตรโรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม กรรมการ
5. นางประจิตตรา ขอสุขโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล เอ็มรัตน์ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการ
2. นางเนรมิตร คำทองโรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนเขวา) กรรมการ
3. นางเรืองอุไร สืบสายลา โรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนิรมล เอ็มรัตน์ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการ
2. นางเนรมิตร คำทองโรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนเขวา) กรรมการ
3. นางเรืองอุไร สืบสายลา โรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกรี วิเศษบำรุงเจริญ โรงเรียนมหาชนะชัยประธานกรรมการ
2. นางสุรภีย์ เพ็ชรงาม โรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา สมสายโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุกรี วิเศษบำรุงเจริญ โรงเรียนมหาชนะชัยประธานกรรมการ
2. นางสุรภีย์ เพ็ชรงาม โรงเรียนบ้านนาสะไมย์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา สมสายโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ไปไกล้ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (ก่องประชานุกูล) ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สายสุดโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด กรรมการ
3. นางทัศนีย์ เข็มทองโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ไปไกล้ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (ก่องประชานุกูล) กรรมการ
2. นางศรัญญา สายสุด โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด กรรมการ
3. นางทัศนีย์ เข็มทองโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ไปไกล้ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (ก่องประชานุกูล) ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สายสุดโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด กรรมการ
3. นางทัศนีย์ เข็มทองโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ไปไกล้ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (ก่องประชานุกูล) ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สายสุดโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด กรรมการ
3. นางทัศนีย์ เข็มทองโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
3. นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ บุญล้นโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง รัตนเพชร โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล กรรมการ
3. นางสมหวัง พันผง โรงเรียนวัดบ้านเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ บุญล้นโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง รัตนเพชร โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล กรรมการ
3. นางสมหวัง พันผง โรงเรียนวัดบ้านเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ บุญล้นโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง รัตนเพชร โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล กรรมการ
3. นางสมหวัง พันผง โรงเรียนวัดบ้านเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ บุญล้นโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง รัตนเพชร โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล กรรมการ
3. นางสมหวัง พันผง โรงเรียนวัดบ้านเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
3. นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยสิลป์) กรรมการ
3. นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
3. นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
3. นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ องอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) กรรมการ
3. นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลฉวี กตะศิลา โรงเรียนมหาชนะชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จันทวงค์ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ กรรมการ
3. นางสาวพัชรี วอทอง โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ พลเกตุ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียวประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร แพไธสงโรงเรียนบ้านตาดทองกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โคตรมนตรีโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ ลาภสารโรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรงประธานกรรมการ
2. นางเจริญวัย โขนชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการ
3. นางอณัชญา ดวงแสงโรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ ลาภสารโรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรงประธานกรรมการ
2. นางเจริญวัย โขนชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลค้อวังกรรมการ
3. นางอณัชญา ดวงแสงโรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร หมื่นแสนโรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอินทร์ โคตรมนตรี โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกลิ่นกุหลาบ สุมาพาโรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคำภู สีหะวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นางวิไลพร ทองเจียวโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคำภู สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นางวิไลพร ทองเจียวโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคำภู สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
3. นางวิไลพร ทองเจียวโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมสง่า จุลวรรณาโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางณัฐวิภา สาริพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมสง่า จุลวรรณาโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางณัฐวิภา สาริพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธิโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
6. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ งามล้วนโรงเรียนบ้านจานทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สายสุดโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
4. นายนิเทศ ศิริโสมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สุทธโสโรงเรียนบ้านโพนแบงกรรมการ
6. นายกฤษณะ กัลปดีโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)กรรมการ
7. นายสุนันท์ กุบแก้วโรงเรียนบ้านแหล่งหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

สพป.ยโสธร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]