หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดกง 3 6 4
2 004 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 12 7
3 005 โรงเรียนขาม 1 2 1
4 006 โรงเรียนขุมเงิน 17 25 21
5 007 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 5 8 5
6 008 โรงเรียนคุยตับเต่า 2 4 4
7 010 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 16 32 26
8 011 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 24 59 43
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 3 10 4
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 8 15 11
11 014 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 11 21 16
12 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 11 24 12
13 016 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 9 30 11
14 017 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 1 1 1
15 019 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1 1 1
16 062 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 16 22 16
17 022 โรงเรียนบ้านกลางนา 3 8 5
18 023 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 11 7
19 024 โรงเรียนบ้านกุดกุง 14 25 21
20 025 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0
21 026 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 3 9 6
22 027 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 11 23 19
23 029 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 8 23 16
24 030 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 6 8 6
25 028 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 1 1 1
26 031 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 9 18 13
27 036 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0
28 035 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านคำม่วง 6 11 8
30 040 โรงเรียนบ้านคำฮี 7 18 13
31 038 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 6 10 9
32 039 โรงเรียนบ้านคำแหลม 1 2 1
33 041 โรงเรียนบ้านคุ้ม 7 13 11
34 043 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 2 2 2
35 042 โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 0 0
36 034 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 7 12 9
37 046 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 7 11 9
38 049 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 4 13 6
39 052 โรงเรียนบ้านซำ 4 9 5
40 053 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 7 10 9
42 056 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 8 4
43 057 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 2 2 2
44 058 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 8 5
45 055 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 7 27 13
46 059 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 5 13 8
47 060 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 2 2 2
48 061 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 5 12 7
49 063 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 5 7 5
50 064 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 0 0 0
51 065 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 5 13 10
52 068 โรงเรียนบ้านตับเต่า 2 7 3
53 069 โรงเรียนบ้านตาดทอง 8 15 10
54 070 โรงเรียนบ้านติ้ว 8 16 11
55 071 โรงเรียนบ้านตูม 7 23 9
56 073 โรงเรียนบ้านทรายงาม 7 14 12
57 078 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 11 17 13
58 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 7 11 11
59 077 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 15 38 23
60 074 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 9 4
61 076 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 9 11 10
62 075 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4 7 6
63 082 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
64 081 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 12 24 12
65 083 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 0 0 0
66 084 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 5 9 5
67 085 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 1 1 1
68 088 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 12 24 16
69 089 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 5 3
70 090 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 15 23 17
71 091 โรงเรียนบ้านนาห่อม 2 8 4
72 087 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 17 26 24
73 080 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 2 2
74 086 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 13 9
75 093 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 9 32 19
76 094 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 1 3 2
77 096 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 18 36 29
78 092 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 8 4
79 095 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 0 0 0
80 104 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 1 3 1
81 106 โรงเรียนบ้านบัวขาว 2 12 2
82 109 โรงเรียนบ้านบาก 3 32 9
83 107 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 3 7 4
84 108 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 3 2
85 110 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 7 22 13
86 105 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 9 16 13
87 111 โรงเรียนบ้านปลาอีด 9 16 9
88 112 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 13 28 15
89 114 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 0 0 0
90 115 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 2 1
91 118 โรงเรียนบ้านผือฮี 20 34 26
92 117 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 6 13 10
93 116 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 6 2
94 120 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0
95 119 โรงเรียนบ้านพลไว 9 51 18
96 123 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 23 62 39
97 125 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 27 68 44
98 124 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 13 24 16
99 126 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 5 3
100 129 โรงเรียนบ้านยางน้อย 2 3 2
101 127 โรงเรียนบ้านยางเครือ 4 10 7
102 128 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 16 35 27
103 130 โรงเรียนบ้านราชมุนี 3 5 3
104 133 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 4 9 7
105 135 โรงเรียนบ้านสงยาง 19 31 24
106 134 โรงเรียนบ้านสงเปือย 9 15 13
107 136 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0
108 137 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 12 30 22
109 139 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 7 21 13
110 138 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 1 3 1
111 140 โรงเรียนบ้านสะเดา 3 12 4
112 141 โรงเรียนบ้านสังข์ 0 0 0
113 142 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 7 11 9
114 143 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 7 3
115 144 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
116 145 โรงเรียนบ้านสิงห์ 5 9 6
117 146 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 6 9 8
118 147 โรงเรียนบ้านหนองตุ 8 23 15
119 148 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 10 25 17
120 150 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1 1 1
121 153 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 6 1
122 152 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 0 0 0
123 151 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0
124 158 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 11 6
125 161 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0 0 0
126 164 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1 10 3
127 165 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
128 166 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 10 5
129 149 โรงเรียนบ้านหนองเทา 0 0 0
130 154 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 6 20 9
131 155 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 7 18 13
132 159 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 14 5
133 162 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 3 2
134 156 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1 2 1
135 163 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
136 157 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 4 6 5
137 160 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 2 5 4
138 167 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 3 2
139 169 โรงเรียนบ้านหัวขัว 6 14 10
140 170 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 2 2
141 171 โรงเรียนบ้านหัวดอน 3 5 5
142 168 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 4 7 6
143 032 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 18 30 25
144 051 โรงเรียนบ้านเชือก 2 6 2
145 050 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 1 3 1
146 066 โรงเรียนบ้านเดิด 8 15 12
147 113 โรงเรียนบ้านเปือย 1 2 1
148 131 โรงเรียนบ้านเลียบ 8 14 10
149 132 โรงเรียนบ้านเวินชัย 2 4 3
150 172 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 5 15 10
151 173 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 1 1 1
152 174 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 11 33 21
153 175 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 18 11
154 176 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 1 3 2
155 177 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 3 8 5
156 178 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 6 11 8
157 179 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 3 7 5
158 033 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 9 16 10
159 048 โรงเรียนบ้านแจนแลน 2 2 2
160 047 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0 0 0
161 067 โรงเรียนบ้านแดง 1 6 2
162 181 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 0 0 0
163 180 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1 3 2
164 044 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 16 8
165 045 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 0 0 0
166 072 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 3 4 4
167 097 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 4 3
168 098 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0 0 0
169 099 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 2 4 2
170 100 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 7 6 4
171 101 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 2 1
172 102 โรงเรียนบ้านโนนยาง 3 4 3
173 103 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 3 8 5
174 121 โรงเรียนบ้านโพนทัน 3 7 3
175 122 โรงเรียนบ้านโพนแบง 2 3 2
176 182 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 3 3 3
177 183 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 33 54 42
178 184 โรงเรียนมหาชนะชัย 14 42 21
179 188 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 0 0 0
180 189 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 0 0 0
181 191 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 0 0 0
182 192 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 8 7
183 195 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 9 22 14
184 197 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 9 54 18
185 199 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 8 18 13
186 200 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 34 79 53
187 201 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 14 24 18
188 187 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 4 9 5
189 009 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 19 33 23
190 020 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 4 13 6
191 018 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 6 12 9
192 196 โรงเรียนใหม่ชุมพร 2 4 4
193 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 3 9 6
194 186 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 8 22 12
195 185 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 12 38 23
196 190 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 5 3
197 193 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 11 23 13
198 194 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 5 7 5
199 198 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 0 0 0
200 202 โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 0 0 0
201 203 โรงเรียนอนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 1 2 2
202 002 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 0 0 0
203 003 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 0 0 0
รวม 1118 2518 1630
4148

สพป.ยโสธร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]