หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 34 27 81.82% 6 18.18% 0 0% 0 0% 33
2 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 33 17 60.71% 8 28.57% 1 3.57% 2 7.14% 28
3 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 24 15 65.22% 5 21.74% 3 13.04% 0 0% 23
4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 27 15 62.5% 4 16.67% 4 16.67% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนบ้านสงยาง 19 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านผือฮี 20 15 75% 2 10% 0 0% 3 15% 20
7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
8 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 23 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 18 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 19 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านกุดกุง 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 16 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
20 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
22 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 13 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
25 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านหนองตุ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนขุมเงิน 17 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
34 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 13 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านติ้ว 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านทรายงาม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนมหาชนะชัย 14 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านตูม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านเลียบ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านคุ้ม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านคำฮี 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
53 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 16 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านพลไว 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านเดิด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านสงเปือย 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านคำม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 12 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
65 โรงเรียนบ้านปลาอีด 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านตาดทอง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านหัวขัว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านซำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านบาก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านราชมุนี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 11 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
91 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านสิงห์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 10 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านยางเครือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านสะเดา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านโนนยาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านโพนแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนใหม่ชุมพร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านกลางนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหัวดอน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านโพนทัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านนาห่อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านบัวขาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านเวินชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านแจนแลน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านยางน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านเชือก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนกุดกง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนคุยตับเต่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านตับเต่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านเปือย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านคำแหลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนอนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
169 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
170 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สพป.ยโสธร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]