หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสถียร เสาหงษ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตามการจัดการแข่งขัน
2 นางสุพร สามัตถิยะ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตามการจัดการแข่งขัน
3 นายชุมพล ผองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตามการจัดการแข่งขัน
4 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
5 นายมีบุญ อุตอามาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
6 นายยิ่งยศ บุญยศ ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
7 นายทรงธรรม ทองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
8 นายฉวี พารุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
9 นางมัสริน จงกลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
10 นายนิพนธ์ แซ่ตั้ง ครู สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
11 นางสุกาญฏา แก้วบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
12 นายอังกูร อุ่นตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
13 นายนิวัฒน์ คำทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
14 นายศุภชัย ขาวพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
15 นายประศาสตร์ อุ่นใจ ครู สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
16 นางคมขำ ทิพวัฒน์ ครู สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
17 นายมงคล สุดสนอง ครู สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
18 นายนริศ หลักหาญ ช่างปูน 4 สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
19 นายศธิติพงษ์ ยาวะโนภาส นักการภารโรง สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
20 นายจรูญ พวงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
21 นางแก้วตา ยั่งยืน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
22 นางอุบล จินตชาติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
23 นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
24 นายชลวิทย์ ทาระพนธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
25 นางนงลักษณ์ ปันสกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
26 นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
27 นายพูลชัย ป้องวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
28 นายศราวุธ ดวงพิลา ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
29 นางกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
30 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
31 นางอัมพร ศรีอิสาณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
32 นายประยูร ใบบัว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
33 นายมนตรี ยาวะโนภาส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับการแข่งขัน
34 นายประพันธ์ ขลุ่ยเงิน ศึกษานิเทศก์ อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
35 นายเจษฎา คณานันท์ ศึกษานิเทศก์ อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
36 นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
37 นายสามารถ ผ่องศรี ศึกษานิเทศก์ อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
38 ว่าที่ ร.ต.ประมูล จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
39 นายพินิจ โคตะการ ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
40 นางสาวศศิวิมล ผาสุข ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
41 นางวราภรณ์ ปั้นทอง ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
42 นางสาวรัตนา เชาว์ชอบ ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
43 นายนิรันดร์ พลเกตุ ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
44 นางจันทราพร มูลลิสาร ศึกษานิเทศก์/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำนวยความสะดวกในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอรายชื่อและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน
45 นายณรงค์ สุวรรณเสาร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหมากหมาย อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
46 นายธนาวุฒิ ส่องแสง ผอ.โรงเรียนชุมชนกู่จาน อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
47 นายนิรันดร์ เขียนนอก ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
48 นางนพรัตน์ จูมผา นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
49 นางวันดี แสนสวาสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนกู่จาน อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
50 นายบุญถิ่น ส่งศรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
51 นายประครอง จันทคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
52 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
53 นายสุกิจ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
54 นายรัตนะ แสงทองทิพย์ ผอ.รร.บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
55 นายสุวรรณ ผ่าโผน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
56 นางพิมนภัทธ์ นามแก้ว รอง ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
57 นางปาริชาติ แสนจันทร์ นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
58 นางฑิชคัมย์พร หงษ์ศรี นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
59 นายไพรี เข็มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
60 นายทองอุ่น ทัดไทย ครูโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
61 นางสาวรัตนา นิยมพันธ์ นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
62 นายธีรพล สิงห์โสภา นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
63 นายประดิษฐ์ เบ้าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
64 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแนนฯ อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
65 นายนิเทศ ศิริโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
66 นายชุมพล ฝูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
67 นายอนิรุทธ์ แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
68 นางวิไลลักษณ์ ปัญญายิ่ง ครู โรงเรียนบ้านตับเต่า อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
69 นางอรทัย โคตรบุตร นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
70 นางวิมลรัตน์ ศรีสอน นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
71 นางศิริพรรณ แถวนาชุม นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
72 นายนิพนธ์ แซ่ตั้ง รก.ผอ.โรงเรียนบ้านตาดทอง อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
73 นายศิริชัย หัศจรรย์ ผอ.โรงเรียนบ้านแดง อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
74 นายอุดม ศรีมาลัย ผอ.รร.บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
75 นางลำใย วงษ์โสภา นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
76 นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน นักวิชาการศึกษา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
77 นายตะวัน โพธาราม ธุรการโรงเรียน อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ
78 นางมณีทอง ทองแท่ง ครู โรงเรียนบ้านตาดทอง อำนวยความสะดวก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ

สพป.ยโสธร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]